Erklärung zum Hinweisgeberschutzgesetz / Prohlášení k zákonu o ochraně oznamovatelů

Seit dem 2. Juni 2023 sind Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeiter verpflichtet eine interne Meldestelle zu schaffen um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben auf straf- sowie zum Teil bußgeldbewehrte und weitere Rechtsverstöße durch einen Hinweis aufmerksam zu machen. Diese Meldung erfolgt anonym um den Mitarbeiter zu schützen. Die Auswertung bzw. die Beseitigung des gemeldeten Missstandes werden wir jeweils zum Monatsende für alle Mitarbeiter veröffentlichen.

Od 2. června 2023 mají podniky s 50 až 250 zaměstnanci povinnost zřídit interní ohlašovnu, aby měli zaměstnanci možnost upozornit na porušení zákona, z nichž některá jsou postižitelná pokutou a jiná oznámením. Toto hlášení se podává anonymně, aby byl zaměstnanec chráněn. Vyhodnocení nebo odstranění nahlášené stížnosti zveřejníme pro všechny zaměstnance na konci každého měsíce.